Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 28

Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 28

sale
Ngự Giá Thân Chinh

Ngày đăng: 24-02-2017
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 53932 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
Hôm sau Thổ Kim Hồn sai Tôn Vân tới khiêu chiến để trả thù cho Cáp Hổ . Lý nguyên soái sai Quách Vũ nghênh chiến . Hai tướng quần thảo trên ba mươi hiệp thì Quách Vũ giở vũ thuật bí truyền là Hoa đao pháp, múa đao khiến Tôn Vân hoa cả mắt không còn biết đường chống đỡ . Cuối cùng Quách Vũ chém bửa đôi đầu Tôn Vũ.
Trận đó Phiên binh lại đại bại.
Hai ngày liền, trong hai trận đầu, Phiên quốc mất hai tướng giỏi và đại bại hai lần, binh tướng nao núng, Thổ Kim Hồn phải hết lời khích lệ . Do đó hôm sau Thổ nguyên soái dẫn toàn bộ binh tướng keó tới Nhạn môn quan và sai Thạch Khánh Chân ra khiêu chiến.
Vì Thạch Khánh Chân là kẻ đã giết Bách Hoa phu nhân, nên Lý nguyên soái tah^n giục ngựa ra báo thù . Đôi bên đánh dư trăm hiệp, Lý nguyên soái thấy không thắng được bèn vờ thua giục ngựa chạy . Thạch Khánh Chân đuổi theo, thình lình Lý nguyên soái giương cung lắp tên, quay lại bắn một phát, tên cắm ngay yết hầu Thạch Khánh Chân . Tướng Phiên vừa ngã ngựa thì Lý nguyên sóai dad~ nhanh như chớp giục ngựa tới chém lấy đầu đem về.
Anh em Thạch Long Thạch Hổ thấy cha chết thì gầm thét giục ngựa ra cản Lý nguyên soái, nhưng Quách Vũ và Trần Hy đã vội lướt tới nghênh chiến, đểLý nguyên soái chạy vào thành . Chỉ sau ít hiệp, Thạch Hổ bị Trần Hy đâm một thương trúng ngực chết liền . Thạch Long thấy em tử Trận thì xúc động, chân tay luống cuống, bị Quách Vũ vung đao chém làm hai đoạn . Hai tướng Hán hô binh tàn sát Phiên binh.
Thổ nguyên sóai hoảng hồn lui binh ba chục dặm, rồi sai người cấp báo về kinh đô Phiên quốc.
Phiên vương nghe tin, rụng rời tay chân, bèn hỏi các võ tướgn xem ai có thể thay thế Thổ nguyên soái . Em trai Phiên vương là Ngự đệ Nhị thân vương liền bước ra xin đi, được anh phong làm Chinh Nam đại nguyên soái thay thế Thổ Kim Hồn, giáng Thổ Kim Hồn xuống làm Tham quân.
Vệ Luật bước ra nói:
- Bẩm chúa công, phải mời thêm vi .tăng lần trước mới được.
Phiên vương chợt nhớ ra, sai Nhị thân vương tới chùa Phục Long, mời vị tăng năm xưa tham chiến . Nhị thân vương tới chùa Phục Long, rồi trở về cho biết là vị tăng đã nhận lời, nói là cứ đi trước rồi sẽ tới Nhạn môn quan sau . Phiên vương mừng lắm, giao toàn quyền cho ngự đệ xuất binh.
Ít ngày sau, Nhị thân vương đã tới Nhạn môn quan, Thổ Kim Hồn dẫn chư tướng ra đón, và trao lại ấn tín nguyên soái . Nghỉ một đêm thì vị tăng cũng tới . Nhị thân vương mừng lắm, sáng hôm sau tự dẫn binh tới khiêu chiến.
Lý nguyên soái nghe báo có Nhị thân vương Phiên quốc lãnh ấn nguyên sóai tới khiêu chiến thì cho Quách Vũ và Trần Hy ra nghênh chiến . Bên Phiên binh thì Ngô Loan và Dương Bá giục ngựa chạy ra . Bốn tướng quần thảo mấy chục hiệp bất phân thắng bại . Vị tăng thấy vậy liền lấy ra một thỏi sắt nhỏ tung lên trời mà niệm chú, tức thì hóa thành muôn nghìn thanh sắt lớn rơi như mưa xuống . Trần Hy bị một thanh sắt rơi vỡ đầu chết tức khắc . Quách Vũ bị một thanh sắt rơi trúng vai ngã ngựa và bị Ngô Loan giục ngựa tới chém chết . Hán binh đại bại, chạy vào thành chỉ còn một nửa.
Lý nguyên soái biết Phiên binh lại có yêu pháp, liền cho đóng chặt cửa quan, gia tằng phòng thủ, rồi cấp báo về triều.
Hán đế bãi triều, đang cùng hoàng hậu chuyện trò thì hoàng môn quan đưa người của Lý nguyên soái vào nội cung báo việc khẩn cấp . Xem xong tờ biểu, Hán đế sợ hãi toát mồ hôi, nhưng hoàng hậu nói:
- Việc gì bệ hạ phải run sợ như vậy, yêu thuật thì đã có phép tiên trị được . Thiếp có phép tiên trừ yêu thuật . Xin bệ hạ cho thiếp xuất binh, trả nợ nước rửa thù nhà.
Hán đế lắc đầu:
- Hậu là bậc quốc mẫu, đâu có thể ra sa trường được.
Hoàng hậu lại nói:
- Nếu không thì bệ hạ nên ngự giá thân chinh để nức lòng tướng sĩ, thiếp sẽ đi theo trợ chiến . Ngày xưa đức Cao Tổ đánh đông phạt Bắc mới đươc thiên hạ, ngày nay bệ hạ không noi được gương của đấng tiên vương hay sao ?
Hán đế suy nghĩ hồi lâu rồi bằng lòng. 
Bạn đang đọc truyện tại kiemhieptruyen.com

Hồi trước Hồi sau